Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ tarafından işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Şirketimiz ile Öğrenci, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Çalışan, Ziyaretçi, Çalışan Adayı, Hissedar/Ortak, Veli / Vasi / Temsilci, Sınav Adayı sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir. Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından;
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Diğer-İdareye Ait Malların Kaydı Muhafazası ve Kullanımı
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Yurtiçinde İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Yasal Yükümlülük, Ticari Amaç, Operasyonel İşlemler, İdare Talebi, Sözleşme, Mahkeme Emri sebeplerine dayanılarak belirli gruplara aktarılabilecektir.Yurtiçi alıcı grupları; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, diğer-banka. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.
• El yazısı
• Kağıt
• Web Tabanlı Yazılım
• Yazılım Programı
• web iletişim formları
• Fotoğraf Makinesi-Kamera
• Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
• Excel Programı
• Muhasebe Programı
Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Açık Rızanın Alınması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, sinav.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;
• Şirketimizin ŞİRİNEVLER MAH. MERİÇ SOKAK NO:13/6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
• Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
• info @ gsa com tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ